PHP 多维数组

本页内容
上一节: PHP_$_POST_变量 下一节: PHP_date()_函数

PHP 多维数组

多维数组是包含一个或多个数组的数组。

在多维数组中,主数组中的每一个元素也可以是一个数组,子数组中的每一个元素也可以是一个数组。

一个数组中的值可以是另一个数组,另一个数组的值也可以是一个数组,依照这种方式,我们可以创建二维或者三维数组。

二维数组语法格式:


示例

array (
  array (elements...),
  array (elements...),
  ...
)

以上数组的元素会自动分配键值,从 0 开始:


示例

<?php
// 二维数组:
$cars = array
(
  array("Volvo",100,96),
  array("BMW",60,59),
  array("Toyota",110,100)
);
?>

以下实例,我们创建了指定键(关联数组)的二维数组:


示例

<?php
$sites = array
(
  "xiaobai"=>array
  (
    "小白教程",
    "http://www.xiaobai.wang"
  ),
  "google"=>array
  (
    "Google 搜索",
    "http://www.google.com"
  ),
  "taobao"=>array
  (
    "淘宝",
    "http://www.taobao.com"
  )
);
print("<pre>"); // 格式化输出数组
print_r($sites);
print("</pre>");
?>

上面的数组将输出如下:

让我们试着显示上面数组中的某个值:


示例

echo $sites['xiaobai'][0] . '地址为:' . $sites['xiaobai'][1];

上面的代码将输出:

三维数组

三维数组是在二维数组的基础上再嵌套一层数组,格式如下:


示例

array (
  array (
    array (elements...),
    array (elements...),
    ...
  ),
  array (
    array (elements...),
    array (elements...),
    ...
  ),
  ...
)


示例

<?php

// 创建三维数组

$myarray = array(

  array(

    array(1, 2),

    array(3, 4),

  ),

  array(

    array(5, 6),

    array(7, 8),

  ),

);

   

// 输出数组信息

print_r($myarray);

?>

上面的数组将输出如下:


示例

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [0] => 1
          [1] => 2
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 3
          [1] => 4
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [0] => 5
          [1] => 6
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 7
          [1] => 8
        )

    )

)
上一节: PHP_$_POST_变量 下一节: PHP_date()_函数
此页面最后编辑于2022年8月17日 (星期三) 22:08。